Pravno obvestilo

Opredelitve

1. Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., je gospodarska družba s sedežen na naslovu Šmartinska c. 134b, Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil).

2. Navodila za uporabo osebnih profilov Moj ORTO Profil na spletni strani www.orto.si (v nadaljevanju: navodila) predstavljajo obvezne napotke uporabnikom storitve, glede pogojev, pod katerimi uporabljajo storitev. Navodila veljajo za vse uporabnike storitve, če s posebnim dogovorom med Si.mobilom in posameznim uporabnikom storitve ni dogovorjeno drugače. Navodila dopolnjujejo in/ali spreminjajo Navodila za uporabo spletne strani www.simobil.si ter se uporabljajo skupaj z njimi. V primeru neskladja med Navodili za uporabo spletne strani www.simobil.si in temi navodili, veljajo določila teh navodil.

3. Storitev osebni profili Moj ORTO Profil (v nadaljevanju: storitev) je spletna storitev (angleško social networking service), ki uporabnikom omogoča ustvarjanje spletnih, unikatnih osebnih profilov z namenom iskanja obstoječih in novih prijateljev, spletnega komuniciranja z ostalimi uporabniki storitve, spoznavanja ljudi in ohranjanja stikov. Storitev je dostopna preko spletne strani www.orto.si. Storitev zajema predvsem, vendar ne izključno, objavo različnih vsebin s strani uporabnika in dostop teh vsebin drugim uporabnikom storitve. Storitev združuje različne programske (tako spletne kot mobilne) storitve za ustvarjanje vsebine osebnih profilov. Ponudnik storitve je Si.mobil.

4. Uporabnik storitve je vsaka fizična oseba, ki uporablja storitev bodisi kot registrirani ali kot neregistrirani uporabnik.

5. Registracija je postopek namenjen preverjanju identitete uporabnika in je pogoj za uporabo storitve. Uporabnik mora v postopku registracije vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s temi navodili. Uporabnik zagotavlja, da bo navedel resnične podatke. V postopku registracije uporabnik s strani Si.mobila na svojo mobilno telefonsko številko, ki jo je navedel ob registraciji prejme kodo (v obliki sporočila SMS). Z uspešno uporabo navedene kode, je postopek registracije zaključen, osebni profil uporabnika pa postane aktiven. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih, ali neresničnih podatkov ali iz drugih potrebnih razlogov, ima Si.mobil pravico, da registracijo zavrne. Storitev je namenjena vsem uporabnikom, ki so starejši od 15 let. Mlajši od 18 let lahko storitev uporabljajo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

6. Neregistrirani uporabnik storitve je tisti uporabnik, ki obišče spletno stran www.orto.si. Ker se ne registrira za uporabo storitve, so mu na voljo zgolj posamezna opravila kot npr. vpogled v javne vsebine uporabnikov, ne more pa uporabljati storitve.

7. Javne vsebine so tiste vsebine (ustvarjene s strani uporabnika storitve) v okviru uporabe storitve, ki so vidne (javno dostopne) vsem uporabnikom storitve, tako registriranim, kot tudi neregistriranim.

8. Vsebine vidne prijateljem so tiste vsebine (ustvarjene s strani uporabnika storitve), ki so vidne (javno dostopne) samo tistim registriranim uporabnikom storitve, ki jih uporabnik označi kot prijatelje in jih umesti v seznam svojih prijateljev.

9. Zasebne vsebine so tiste vsebine (ustvarjene s strani uporabnika storitve), ki so vidne (dostopne) samo uporabniku samemu. Izjema velja za podatke dane v postopku registracije in sicer vzdevek in osebna fotografija, v kolikor bo uporabnik osebno sliko v profil naložil, ki bodo vidni (javno dostopni) vsem uporabnikom storitve, tako registriranim, kot tudi neregistriranim, ne glede na to, da so bile vsebine objavljene v osebnem profilu, označene kot zasebne.

10. Koraki predstavljajo obvezne Si.mobilove napotke uporabnikom storitev glede načina in ustreznosti uporabe storitve, ter druge potrebne napotke za uporabo storitve.

Splošne pravice in obveznosti


1. Pogoje izvajanja storitve določa Si.mobil. V kolikor uporabnik v postopku registracije potrdi strinjanje s temi navodili, se šteje, da z njimi v celoti soglaša in prevzema vse iz njih izhajajoče obveznosti.

2. Uporabnik je dolžan uporabljati storitev v skladu s temi navodili, Navodili za uporabo spletne strani www.simobil.si, koraki, morebitnimi drugimi napotki Si.mobila za uporabo storitve, veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini v skladu z namenom, s katerim mu Si.mobil storitev zagotavlja. V primeru kakršnihkoli kršitev je uporabnik - kršitelj Si.mobilu in tretjim odgovoren za vso posledično škodo.

3. Uporabnik storitev uporablja na lastno odgovornost in stroške.

4. Uporabnik v celoti odgovarja za objavljene vsebine. Uporabnik zlasti zagotavlja in jamči:
 • da so vsebine njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja (avtorjev) in/ali katerihkoli tretjih pridobil vsa potrebna dovoljena za objavo in uporabo vsebin na način določen s temi navodili;
 •  da razpolaga z vsemi dovoljenji, da Si.mobilu omogoči uporabo objavljenih vsebin na način določen v skladu s temi navodili;
 • da ne bo posredoval vsebin, zaradi katerih bi bile lahko prizadete katere koli pravice katere koli tretje osebe;
 • da vsebin ne bo posredoval na način, ki bi lahko Si.mobilu ali komur koli tretjemu povzročil kakršnokoli škodo ali druge nezaželene posledice;
 • da nihče v razmerju do Si.mobila ne bo zahteval kakršnihkoli nadomestil v zvezi z uporabo vsebin na način določen s temi navodili;
 • da z uporabo storitve oz. objavo vsebin ne bo kršil nobenih veljavnih predpisov, teh navodil, načel morale in etike in nobenih pravic tretjih (avtorskih in drugih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih).
5. Blokada možnosti prijave uporabnika in s tem izbris vseh vsebin in ukinitev uporabniškega računa, se izvrši, če ima uporabnik nespodobno ali neprimerno uporabniško ime. Uporabnika se izbriše brez opozorila.   

6. Uporabnik je dolžan storitve uporabljati izključno v nekomercialne namene, prepovedana je uporaba storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi,), nezaželene pošte. Uporaba storitve pravnim osebam je prepovedana in je lahko razlog za prepoved nadaljnje uporabe storitve.

 7. Objava vsebin za potrebe teh navodil, zajema naložitev, pošiljanje oz. drugo posredovanje, delitev z drugimi uporabniki ter druge oblike dajanja na voljo javnosti vsebin. Si.mobil ne odgovarja za morebitno izgubo vsebin.

8. Uporabnik Si.mobilu brezplačno podeljuje prostorsko neomejeno, neizključno, časovno omejeno (do preklica) in prenosljivo pravico uporabe objavljene vsebine. Uporaba vsebine zajema zlasti pravico do javne objave, dajanje na voljo javnosti, javnega predvajanja, javnega prikazovanje, kopiranja, prevoda, pravico do uporabe dela vsebine in distribucije objavljenih vsebin - za kakršenkoli namen (vključujoč za uporabo javno objavljenih vsebin v marketinške in promocijske namene), vse po lastni presoji Si.mobila. Si.mobil v nobenem primeru ne postane lastnik objavljenih vsebin.

9. Vse vsebine objavljene v okviru storitve ali kakorkoli drugače dostopne v okviru storitve, so avtorskopravno zaščitene. Kakršnakoli nadaljnja uporaba teh vsebin je prepovedana.

10. Če uporabnik storitve storitev zlorabi in/ali če storitev uporablja na način, ki ima za  posledico nedovoljen poseg v pravice tretjih, Si.mobil tretjemu za takšno ravnanje uporabnika ne odgovarja.

11. Si.mobil si pridržuje pravico da uporabniku kadarkoli, brez obvestila in navedbe razloga (kar vključuje razloge izhajajoče iz lastne poslovne presoje Si.mobila) in brez kakršnihkoli obveznosti do uporabnika, začasno ali trajno zavrne ali odstrani objavo posameznih ali celote vsebin in/ali uporabniku onemogoči oz. prepreči nadaljnjo uporabo storitve.

12. Uporabnik je pri objavi vsebin v svojem osebnem profilu dolžan spoštovati naslednja določila:
 • z objavo vsebin ne bodo kršeni nobeni veljavni predpisi in nobene pravice tretjih (kot npr. neupravičena uporaba avtorskih del v obliki kopij glasbenih ali video posnetkov, neupravičena uporaba drugih avtorsko zaščitenih vsebin (kot. npr. razni prispevki tretjih) in blagovnih znamk tretjih, objava posnetkov tretjih oseb od katerih uporabnik ni pridobil predhodnega soglasja );
 • prepovedana je objava žaljivih, obrekljivih ali kakorkoli drugače neprimernih vsebin, vsebin, ki razkrivajo zaupne in/ali osebne podatke o tretjih osebah, vsebin, ki bila lahko kakorkoli drugače pomenile kršitev zasebnosti posameznika, kakršnekoli oblike nadlegovanja posameznikov, vsebin, ki spodbujajo k rasizmu, pedofiliji, sovraštvu, kriminalni dejavnosti, kakršnikoli fizični agresiji usmerjeni proti posamezniku ali skupini;
 • prepovedana je objava vsebin, ki vsebuje prizore mučenja ali zlorabe in vsebin, ki pozivajo k mučenju in zlorabam (pravic) tretjih oseb;
 • prepovedana je objava vsebin, ki vsebuje opolzkost, goloto, nasilje, pornografijo, otroško pornografijo, pedofilijo, kriminalna dejanja, vsebin, ki pozivajo k ogledom erotičnih ali pornografskih materialov oz., ki na kakršenkoli način pozivajo k navedenim dejanjem, vsebin, ki promovirajo nelegalne substance, hazarderstvo;
 • prepovedana je objava vsebin, ki bi pomenila komercialne ali promocijske aktivnosti;
 • upoštevati katerakoli druga pravila storitve, ki jih določi Si.mobil.
13. Si.mobil ne prevzema odgovornosti za:
 • vsebine uporabnikov objavljene v okviru storitve in kakršnekoli nezaželene posledice objave teh vsebin v razmerju do kateregakoli tretjega;
 • nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev;
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe storitve.
14. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov tretjega za namen uporabe storitve. Vsakdo se lahko za potrebe uporabe storitve registrira samo enkrat. Mladoletni uporabniki so kadarkoli na zahtevo Si.mobila dolžni predložiti pisano soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za uporabo storitve. V kolikor soglasja ne predložijo ima Si.mobil pravico, da jim brez kakršnihkoli obveznosti onemogoči nadaljnjo uporabo storitve.

15. Si.mobil si prizadeva, da bi spletno mesto prilagodil potrebam uporabnikov in s tem omogočil čim boljšo uporabniško izkušnjo. Zato vaše predloge sprejema in jih vključuje v rešitve. Kadar takšne predloge posredujete, se s tem odpovedujete vsem pravicam do uporabe in vključitve teh predlogov v rešitve in te pravice hkrati brez kakršnih koli omejitev. To velja za cel spekter pravic (lastninsko pravico, pravico do licenciranja, kopiranje, distribucijo in vse ostale oblike). V kolikor se ne strinjate s temi pogoji, takšnih informacij ne posredujte. 


Posebni napotki

1. Si.mobil uporabnikom svetuje posebno pazljivost pri objavi vsebin, predvsem pri odločitvi, katere vsebine bo uporabnik označil kot javne. Odločitev ali bo vsebina uporabnika javna, vidna samo prijateljem ali zasebna, je v izključni pristojnosti uporabnika. Si.mobil uporabniku odsvetuje, da določene osebne podatke (kot npr. telefonska številka, domač naslov, priimek in podobno) objavi kot javne. Si.mobil uporabnikom svetuje pazljivost pri komunikaciji z drugimi uporabniki storitve.

2. Si.mobil uporabnikom pred objavo vsebine svetuje da pozorno preverijo in se po potrebi pozanimajo o ustreznosti in/ali dovoljenosti objave posamezne vsebine. V primeru kakršnegakoli dvoma ali je vsebina skladna s temi navodili, Si.mobil uporabnikom svetuje, da vsebine ne objavijo.

3. Si.mobil uporabnika nadaljnje opozarja, da kot vsebine štejejo kakršnikoli podatki, informacije, mnenja, navedbe, osebni in drugi podatki o sodelujočem, komunikacija, gradiva in drugo, vključujoč vendar ne samo, besedila, slike, fotografije, glasbeni posnetki, video posnetki, programska oprema, zvoki in grafike, ter da ta navodila veljajo glede vseh vsebin.

4. Si.mobil sme, vendar k temu ni obvezan, nadzorovati objavljene vsebine uporabnikov. Zato je kljub zgoraj navedenim določilom možno, da bodo objavljene vsebine, ki ne ustrezajo vsem zahtevam glede objave vsebin. Registrirani uporabniki in gostje (neregistrirani uporabniki storitve), imajo pravico prijaviti kakorkoli neprimerne vsebine na e-naslov zloraba@orto.si, z obvezno navedbo naslova (imena) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Si.mobil ima pravico, da tako vsebino (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti) umakne, prav tako pa lahko takemu uporabniku, brez kakršnihkoli obveznosti do uporabnika, onemogoči nadaljnjo uporabo storitve.

5. Uporabnik se lahko kadarkoli odloči, da objavljeno vsebino umakne. Si.mobil s tem avtomatično ne izgubi  pravico do uporabe objavljene vsebine.

6. Uporabo storitve je mogoče onemogočiti z odstranitvijo profila.

Varovanje osebnih podatkov

Registrirani uporabniki Si.mobilu kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja, posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah/programski opremi profilov na podstrani Moj ORTO profil in drugo.

Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. Si.mobil podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali v kolikor je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Registrirani uporabnik lahko od Si.mobila kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja oglasnega gradiva in sicer pisno na naslov Si.mobila.

Odveza odgovornosti uporabnika

V nobenem primeru Si.mobil, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji, ne morejo odgovarjati in niso odgovorni za direktno, indirektno, nesrečno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi v točkah:Za osebne poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom tega spletnega mesta.
Za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij.
Katerokoli prekinitev prenosov z s strani ali nanjo.
Za napake programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno, kjer je lahko in je možno posredovati preko spletne strani od morebitne neznane tretje osebe.

Končne določbe

1. Navodila in/ali korake in/ali ostalo v okviru storitve, sme Si.mobil kadarkoli spremeniti v skladu s svojo odločitvijo in veljavnimi predpisi.

2. O spremembah navodil in/ali korakov in/ali storitev in/ali ostalega v okviru storitve Si.mobil obvestil uporabnike na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).

3. Šteje se, da uporabnik s katerimikoli spremembami soglaša, če nadaljuje z uporabo storitve.

4. Dodatne informacije v zvezi z uporabo storitve so uporabnikom na voljo na telefonski številki 040 40 40 40 in naslovu info@orto.si.